Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Πρόσληψη 4 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2017-2018

Στην πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2017-2018, προχωράει ο ∆ήµος Καρπενησίου.

Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ. 2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, Β) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ∆ηµοτική Ενότητα του ∆ήµου και σύµφωνα µε το ωράριο που θα του υποδειχθεί και Γ) δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) 3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα 4. Φωτοτυπία της Αστυνοµικής ταυτότητας 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας 7. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.∆. ότι είναι άνεργος 8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Κριτήρια Επιλογής:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε την ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891/7.6.2016(ΦΕΚ 1774/τ.Β’/17.6.2016) Υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία η οποία αποδεικνύεται µε τη σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆. Σελίδα 3 από 4 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύµφωνα µε την µοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Τυπικά προσόντα: Βασικό πτυχίο: Βαθµός πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,1).
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία. Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 – διδακτορικό: 1) Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγησή τους. Εµπειρία: Το ανώτατο όριο εµπειρίας θα είναι πενήντα (50) µήνες. Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα ΠΑγΟ µε µηνιαίο σύνολο ωρών έως 120 οι µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής: Αρ. µηνών Χ ώρες απασχόλησης το µήνα Χ0,08 µονάδες / 120. Για την εύρυθµη α λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράµµατα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από τους τελευταίους 24 µήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. µηνών (έως 20 µήνες) Χ 0,05 µονάδες. Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά.
Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες. Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνει 0,5 µονάδες. Ανήλικα τέκνα: 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο Μονογονεϊκή οικογένεια (άρθρο 29 παρ.6 ν.3838/2010): 0,3 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική µέριµνα. Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω κατηγορίες. Αποκλείεται αθροιστική βαθµολόγησή τους. Λοιπά απαιτούµενα προσόντα: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 µονάδα ∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 µονάδες Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα). Σελίδα 4 από 4 Προγράµµατα που αφορούν ΑΜΕΑ Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι µε τη συγκεκριµένη ειδίκευση δύναται να προσληφθούν ΠΦΑ µε προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση συµµετοχής τους στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι, Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, υπόψη κ. Φ. Φουρλιά (τηλ. Επικοινωνίας 2237 3 50044). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Καρπενησίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...