Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - Ανοικτή διαδικασία, για το «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ» με προϋπολογισμό 676.820.20ευρώ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 22/01/2018, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.


Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ » με προϋπολογισμό 676.820.20ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ). Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 376415,04 ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στο ποσό των 165542,53 ευρώ για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. (CPV: 45212310-2), η αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 3865,17ευρώ και ο Φ.Π.Α. στο ποσό των 130997,46 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50077, FAX επικοινωνίας 22370-89076, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Mαντέκας Βασίλειος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Δευτέρα 22/01/2018, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26/01/2017, ημέρα Παρασκευη και ώρα 10.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε εικοσιτέσσερεις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 1 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, αυτή αποδεικνύεται για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες: 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Οι περιπτώσεις ενώσεων φορέων που είναι εγκαταστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και την Α2η τάξη και άνω για την κατηγορία των ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76 παρ. 3β του ν. 4412/2016)
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10916,00€ και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται προς τον Δήμο Καρπενησίου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 066 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί και η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον οικονομικό φορέα.


Ο Δήμαρχος Νικόλαος Σουλιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...