Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ - Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κοινοτικού Αναψυκτηρίου στην πλατεία της Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων»


Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΛΠΗΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ»
·         CPV: 45213110-7
·         Α.Μ.  Ε36/2018
·         Προϋπολογισµός: 112.200,00€  µε ΦΠΑ (24%)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  www.promitheus.gov.gr (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 77487), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agrafa.gr και συγκεκριμένα, στη σελίδα ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στη διεύθυνση https://agrafa.gr/el/news/calls.
1.    ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και περιλαμβανει την κατασκευή ισόγειου καταστήματος στην Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων . [NUTS:  EL243005]
2.    ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90.483,87€ – Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
3.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες. 
4.    ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5.    ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.800,00€ και ισχύ τουλάχιστον εννέα μήνες (9) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
6.    ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) –άρθρο 95 – παραγ 2α   Ν4412/2016.
7.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 9/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
8.    ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Ταχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.
9.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η 15/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
10.  ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
11.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Αγράφων (ΣΑΤΑ 2018, 2019)  Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
12.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
  
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσµα  της ∆ηµοπρασίας θα  εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο ∆ήµος Αγράφων, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή και η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. Α-745 /2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥ0Ω6Α-Κ6Φ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...