Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Οικονομικός Έλεγχος Δήμου Καρπενησίου για το 2019


Ο Δήμος Καρπενησίου  κατόπιν της αρ. Α- 761/14.5.2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης  που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «9514ΩΕΓ-1ΕΗ», η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: «20REQ006708600», ως έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  υπηρεσίας   για τον  « Οικονομικό  έλεγχο  του Δήμου Καρπενησίου  για το  έτος 2019 από Ορκωτό λογιστή».
 ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης   8.000,00€. 
         Παρακαλούμε, εφόσον σας ενδιαφέρει η εν λόγω υπηρεσία, να καταθέσετε την προσφορά σας  σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις                   22 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την αρ.πρωτ.:       5898  /15.5.2020  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος                                               για την υπηρεσία   για τον « Οικονομικό  έλεγχο  του Δήμου Καρπενησίου                                                               για το  έτος   2019 από Ορκωτό λογιστή  »
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 τ. Α΄ΦΕΚ 52/01.04.2019 – Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4412/16), παρακαλούμε μέσα στον κυρίως φάκελο θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω :
Α. Δικαιολογητικά  συμμετοχής  τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ:
1.       Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986  η  οποία υποβάλλεται από  τον οικονομικό φορέα σε  περίπτωση  φυσικού προσώπου  η σε  περίπτωση νομικού προσώπου  εκ μέρους  του νόμιμου εκπροσώπου όπου θα  δηλώνετε   ότι ο  εν λόγω  οικονομικός  φορέας  πληροί τις ακόλουθες  προϋποθέσεις :

·         Δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθ. 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24/10/2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος β) δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22-7-2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στον εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα γ) απάτη κατά την έννοια  του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α΄48)  δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζονται αντιστοίχως στα αρθ.1&3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13/6/2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26/10/2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία  ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) στ) παιδική εργασία  και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας  2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 5/4/2011 για την  πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης –πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου η  οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α΄215)
·         Ότι   έλαβε   γνώση  των  όρων  της  μελέτης/πρόσκλησης/διακήρυξης και των τεχνικών
              προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς.
2.       Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες.
3.       Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α).
4.        Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών  (ΣΟΕΛ)
5.        Βεβαίωση του ΣΟΕΛ η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το Εποπτικό Συμβούλιο
6.       Τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τους αναπληρωματικούς τους, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.
7.       Τα πιστοποιητικά για φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που  λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας ότι είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001/2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO27001/2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών).

Επίσης, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Προσφορές  οι  οποίες   δεν  θα   διαθέτουν  αποδεδειγμένα  τα  παραπάνω  κριτήρια  δεν  θα  γίνονται δεκτές. Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του προσφέροντος, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες.
Β.  Οικονομική προσφορά   
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή της  υπηρεσίας  χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στην  υπηρεσία.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...